“SORUNUÇÖZMEK İÇİN HER YOLU DENEDİK”

Plan tadilatına konu bölge, Oba Mahallesisınırları içerisinde fiili durumda yapılaşma olmayan park alanı ve onaylıuygulama imar planında belediye hizmet alanı (BHA) olarak planlı alanlarıkapsadığını kaydeden Kasapoğlu “Plan değişikliğine konu bölgenin arasındangeçen 20 metrelik yol ve park alanları içerisinde tamamı terke konu 2772numaralı parsel yer almaktadır. Alanya Belediyesine 2772 numaralı parseleilişkin 17.02.2019 tarih 2019/188 esas numarası ile Alanya 5. Asliye hukukmahkemesine parsel sahibi tarafından kamulaştırmasız el koymadan kaynaklanantazminat davası açılmıştır. Dava aşamasında davacı ile defaten uzlaşma masasınaoturulmasına karşın davacı tarafından her nedense uzlaşı sağlamamıştır.Değişikliğe konu plan tadilatı ise dava sürecinde davacı tarafından uzlaşıamacı ile hazırlanan ve davacıya kamudan alacağı tazminat karşısındavazgeçilmesi için davacının da kabul edeceği şartlarda hazırlanan bir plantadilatıdır.2772 parsel aslında ilk terk edilirken her ne kadar kamu adına yolve yeşil alan olarak terk edilmiş olsa da zamanın mevzuatı gereği cinsi bahçeolarak kalabiliyordu. Nitekim bu şekilde muhtelif olarak Alanya’nın değişikyerlerinde karşımıza çıkan bir sıkıntı. Bu taşınmazlar ilerleyen yıllarda iyiniyetli olmayan 3. Kişilerin eline geçerek bu örnekte olduğu şekilde kamuyazarar olarak yansıtılabilmektedir. Mevcut park olarak gösterilen alanda aslındacinsi bahçe olmasına karşın ilerleyen yıllarda park olarak terkinitamamlanmasına rağmen mevcut 20 m’lik yolda kalan parsel dava konuedilmektedir.” Diye konuştu.

“plan tadilatını tek amacı yol sorununu çözmektir yeşil alanda azalma yoktur 842 metrekare yeni park alanı kazandırılmıştır”
“plan tadilatını tek amacı yol sorununu çözmektir yeşil alanda azalma yoktur 842 metrekare yeni park alanı kazandırılmıştır”

“20 METRELİYOL KAMUYA KAZANDIRILMIŞTIR”

“plan tadilatını tek amacı yol sorununu çözmektir yeşil alanda azalma yoktur 842 metrekare yeni park alanı kazandırılmıştır”
“plan tadilatını tek amacı yol sorununu çözmektir yeşil alanda azalma yoktur 842 metrekare yeni park alanı kazandırılmıştır”

2772 numaralı parselin bulunduğu alanda onaylıuygulama imar planına göre parseller oluşmuş ve ruhsatlı bir şekildeyapılaşmaların tamamlandığını kaydeden Tunahan Kasapoğlu “ Bu nedenle 2772numaralı parselde imar uygulaması yapılamamaktadır. Parselin bulunduğu alanınmahalle merkezinde yer alması ve sahile olan yakınlığı da göz önüne alındığındakamulaştırma bedelleri yüksek çıkmaktadır. Bu nedenle planda değişikliğiyapılarak oluşturulacak ticaret-turizm alanı ile 20 metrelik yol içerisindekiparselin kamuya kazandırılması amaçlanmıştır. Yapılan plan değişikliği ilefiili olarak açık olan 20 metrelik yolun kamu tarafından kullanımın devamlılığıve yol yatırımının korunabilmesi amaçlanmıştır. Plan tadilatına konu alanlardanyeşil alan içerisinde park alanı ve çocuk oyun alanları düzenlenmiş etrafıduvarlarla çevrilmiş halkın kullanımına açık yeşil alan yer almaktadır.Belediye hizmet alanı içerisinde ise hâlihazırda henüz bir yapılaşma olmayıpEmsali 1,5 ve Hmax 5 kat olarak planlı imar arsası olarak mevcudiyetinikorumaktadır.  Park alanında uygulamatamamlanmış ve kamuya terki yapılmıştır. Park alanında fiili olarak çocuk parkıyapılaşması Mülga Oba Belediyesi dönemimde yapılaşmasını tamamlamış ve zamanlahem oyun grupları hem de sanatsal yapılar ekonomik ömrünü doldurmak üzeredir.”açıklamasında bulundu.

“plan tadilatını tek amacı yol sorununu çözmektir yeşil alanda azalma yoktur 842 metrekare yeni park alanı kazandırılmıştır”
“plan tadilatını tek amacı yol sorununu çözmektir yeşil alanda azalma yoktur 842 metrekare yeni park alanı kazandırılmıştır”

“YEŞİLALANDA HERHANGİ BİR AZALMA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. 842 METREKARE YENİ PARK ALANIKAZANDIRILMIŞTIR”

“plan tadilatını tek amacı yol sorununu çözmektir yeşil alanda azalma yoktur 842 metrekare yeni park alanı kazandırılmıştır”
“plan tadilatını tek amacı yol sorununu çözmektir yeşil alanda azalma yoktur 842 metrekare yeni park alanı kazandırılmıştır”

Plan tadilatına konu yeşil alan mevcutta 850m2 olup bunun sadece 403 m2 sine zeminde oturumu olan blok nizam Zemin+4 katlıbir ticaret merkezi olarak planlandığını hatırlatan Kasapoğlu “Bunun yerinehemen aynı parkın karşısına ve oba çayının etrafındaki rekreatif amaçlı yeşilalanlar ile de bir bütünlük sağlayacak şekilde 842 m2 lik Belediye Hizmet AlanıYeşil alan olarak değiştirilmiştir. Dolayısı ile de en nihayetinde 403 m2 likbir alan kamu menfaati adına yapılaşmaya açılırken onun yerine 842 m2 lik yeşilalan (Çocuk oyun parkı vs) + (850-403) 447 m2 yürüyüş ve yaya yolu olmak üzeretoplam 1289 m2 lik bir alan yineyeşil alan ve yaya yolu olarak kamu kullanımına sunulmuş olmaktadır. Plantadilatı neticesinde söz konusu bölge halkının park ve oyun alanı yenilenerekaynı bölgede aynı şekilde hatta daha da fazlası ile 20 m lik yolun karşısınayapılacaktır. Söz konusu terk işlemi ilk olarak 1999 yılında yapılmış veyaklaşık olarak 25 yıldır sorunlar silsilesi devam etmektedir. Soruna çözümnoktasında yaklaşılmaması halinde bölge halkı geçmiş zamanlarda olduğu gibiyolun kapanması, tel örgü içine alınması ve sonrasında yine evinin yolunubulmakta zorlanılması gibi problemler ile karşılaşacaktır. Kaldı ki davacıtarafından 20 m lik yolunda bulunduğu alan trafik ve yaya yoluna kapalı ikenmevcuttaki park alanı da yıllarca kullanılamamış, ulusal ve uluslararası basınadefaten konu edilmiş ve yine geçici çözüm de belediyemizin girişimleri ilesonuçlanmıştır.    Bu konuda belediyeolarak ya bu soruna kayıtsız kalıp bütün dünyaya rezil olamaya devam edecektikya da Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine uygun bir şekilde kamu menfaatlerinegöz önüne alınarak gerekli düzenlemeleri yapacaktık.   Biz de taşın altına elimizi koyduk ve yasalmevzuata uygun bir şekilde gerekli plan çalışmalarına başlamış bulunmaktayız.Kaldı ki söz konusu alanın 1/5000 Ölçekli Nazım Planları hem belediyemiz hem deAntalya Büyükşehir Belediye meclisince onaylanarak sonuçlandırılmıştır. Buaşamadan sonra belediye olarak görevimiz mevcut planı 1/5000 Ölçekli Nazım İmarPlanına uygun hale getirmekten ibarettir.” Dedi.

“plan tadilatını tek amacı yol sorununu çözmektir yeşil alanda azalma yoktur 842 metrekare yeni park alanı kazandırılmıştır”
“plan tadilatını tek amacı yol sorununu çözmektir yeşil alanda azalma yoktur 842 metrekare yeni park alanı kazandırılmıştır”